Konzistentnosť terminológie a štýlu

Jednotná terminológia a štýl v záujme väčšej prehľadnosti a zrozumiteľnosti

V niektorých odvetviach (napríklad v marketingu) je používanie synoným a opisov veľmi vhodné. V prekladoch zo strojárenstva alebo life science nie je kreativita prekladateľa prípustná. Všetky pojmy sa musia preložiť podľa dohodnutého glosára a pri výrazoch, ktoré v slovníku nie sú uvedené, sa musí dodržiavať jednotná forma a terminológia, ktorá je zaužívaná v danom odvetví.

Nie je možné, aby bol text pre čitateľa neprehľadný alebo aby v ňom boli použité pojmy, ktoré sú síce po gramatickej stránke správne, no v danom jazyku nie sú zavedené a používané. Takéto materiály nepôsobia profesionálnym dojmom a konečný používateľ bude v rozpakoch.

Jednotná terminológia vďaka osvedčeným procesom.

Použitím prekladových pamätí, terminologických glosárov, prekladateľov a korektorov z potrebného odboru zabezpečíme jednotnú a zrozumiteľnú terminológiu, ktorá je v danom odbore zaužívaná.

Projektoví manažéri vždy vyberú optimálne riešenie pre daný projekt. So zákazníkmi si dohodneme pojmy v glosári, ktoré sú pre prekladateľa záväzné. Prekladová pamäť sa plní pri každom projekte, preto je každý ďalší projekt viac a viac konzistentný.

Použitie technológií

Použitie technológií

CAT nástroje a využitie prekladových pamätí prispievajú k terminologickej jednotnosti.

Dodávatelia z odborov

Dodávatelia z odborov

Naši prekladatelia sú experti v daných odvetviach a poznajú zaužívanú terminológiu.

Glosár

Glosár

Zákazníkom schválený slovník zaistí nielen jednotnosť, ale aj preklad termínov podľa osobitných požiadaviek.

Projektové riadenie

Projektové riadenie

Zaistí výber optimálneho nástroja, dodávateľov a takisto dodržanie termínu a rozpočtu.