Všeobecné obchodné podmienky

vydané podľa § 1751 zákona č. 89/2012 Zb. Občianskeho zákonníka

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou Aspena, s.r.o., IČO 60751185 so sídlom Gorkého 15, 60200 Brno, Česká republika, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, v oddiele C, vložka 19243, ako aj spoločnosťou Aspena, s.r.o., IČO 35 845 040, so sídlom Trnavská cesta 5, 83104 Bratislava, Slovenská republika, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave, vložka číslo: 27496/B (ďalej len „Zhotoviteľ“) a fyzickou osobou alebo právnickou osobou (ďalej len „Objednávateľ“), obidve potom tiež ako „Zmluvné strany“ vzniknuté pri poskytovaní služieb spočívajúcich vo vyhotovení prekladov, korektúr, zabezpečení tlmočenia, dátových služieb alebo iných doplnkových a s prekladmi súvisiacich služieb.
 2. Tieto VOP sú v platnom znení zverejnené na webových stránkach Zhotoviteľa: aspena.com .
 3. Zhotoviteľ je oprávnený na základe svojho živnostenského oprávnenia tvoriaceho predmet jeho podnikania poskytovať služby (ďalej len „Služby“), ktorých predmetom je najmä:
 • vyhotovovanie prekladov a/alebo
 • poskytovanie korektorských služieb a/alebo
 • poskytovanie tlmočenia a/alebo
 • poskytovanie dátových služieb a/alebo
 • iné služby spojené s vyššie uvedenými činnosťami
 1. Objednávateľ je povinný za každú splnenú Službu zaplatiť dohodnutú cenu. Ak bude Služba poskytnutá bez toho, aby bola dohodnutá cena, potom za cenu obvyklú.
 2. Zhotoviteľ poskytuje Služby Objednávateľovi prostredníctvom svojich zamestnancov, ako aj zmluvných externých spolupracovníkov.

II. Vymedzenie pojmov

 

Pojmy zmluvného vzťahu

Popis pojmu

 

Ponuka

Predstavenie možných riešení (variantov) realizácie Zákazky s ohľadom na účel a jej konečné použitie a návrh ceny.

 

 

Objednávka

Návrh zmluvného dojednania (Zmluvy) urobený Zhotoviteľom voči Objednávateľovi obsahujúci najmä spôsob realizácie Zákazky a cenu za vyhotovenie.

 

Variant

V Ponuke súhrnne špecifikovaný spôsob, ako vyhotoviť či poskytnúť Službu Zhotoviteľovi podľa jeho Zákazky.

 

Odporúčaný variant

Variant odporúčaný Zhotoviteľom. Najvhodnejší spôsob spracovania popísanej zákazky.

 

Celkom J/Odhad J

Odhad počtu účtovaných jednotiek. Konečná cena bude účtovaná podľa výsledného počtu realizovaných jednotiek.

J = Jednotka

Zvolená jednotka na účtovanie ceny.

Druh výkonu/Predmet

Špecifikácia Služby.

 

 

 

 

 

 

 

Termín dodania/Podmienky dodania

Termín dodania či poskytnutia Služby, respektíve ide najmä o termín odoslania zákazky Zhotoviteľom alebo uloženie zákazky na portál Zhotoviteľa alebo iné dohodnuté úložisko alebo doba, kedy bude Služba poskytnutá. Pokiaľ je stanovené počtom, rozumieme počet pracovných dní, ktoré počítame od nasledujúceho pracovného dňa po dni uzavretia Zmluvy. Pokiaľ je Zhotoviteľom požadovaná úhrada zálohy vopred, počítame termín vyhotovenia od nasledujúceho dňa po dni prijatia úhrady.

Cena za J

Cena za Jednotku.

Predmet objednávky

Objednávateľom zvolený Variant realizácie zákazky.

Prijatie a vyhotovenie zákazky/Pracovný čas

Pracovný čas pre príjem a dodanie zákaziek je od 8 hodín do 17 hodín stredoeurópskeho času (UTC + 1 hodina) v pracovné dni, t. j. pondelok až piatok, ak nie je dohodnuté inak.

Výkon

Názov realizovanej Služby.

Odbor

Objednávateľom stanovený odbor Zákazky/Služby.

 

 

 

 

Poskytnutá terminológia

Pokiaľ je Objednávateľom poskytnutá terminológia, Zhotoviteľ túto využije pre preložené výrazy. Pokiaľ nie je poskytnutá, Zhotoviteľ používa výrazy v bežnom adekvátnom význame. Vytvorené databázy výrazov alebo ich aktualizácie poskytne Zhotoviteľ na základe dohody s Objednávateľom čo sa týka ceny za toto plnenie.

 

 

 

Referenčné materiály

Pokiaľ Objednávateľ poskytne referenčné materiály, Zhotoviteľ ich využije ako orientačný materiál pre realizáciu Služby. Ak neboli poskytnuté referenčné materiály, Zákazka bude vyhotovená s použitím bežných adekvátnych výrazov.

 

Zákazka

Realizovaná Služba. Služba dopytovaná Objednávateľom a vykonaná Zhotoviteľom.

 

Zákaznícky portál

Elektronický systém Zhotoviteľa umožňujúci správu zákaziek Objednávateľa a vzdialený prístup Objednávateľa.

Zdroj

Osoba realizujúca Výkon.

 

 

 

Výkony

 

Anotácia

Spracovanie popisu obrázka, textovej sekvencie, video sekvencie alebo zvukovej sekvencie podľa podkladu na spracovanie.

 

 

 

Apostila

Zabezpečenie overenia apostilou. Apostila je doložka, ktorá sa pripája za súdne overený preklad, ktorá preukazuje overenie podpisu a odtlačku pečiatky na listine na účel jej použitia v zahraničí.

 

 

Dabing

Realizácia dabingových služieb jednotlivo alebo ako kompletná služba: nesynchronizovaný dabing, synchronizovaný dabing, technická príprava a finalizácia a transkripcia.

Vyhľadanie zákazky

Dodanie kópie v minulosti realizovanej zákazky.

 

Doručenie

Zabezpečenie doručenia zákazky poštou, kuriérskou alebo inou prepravnou spoločnosťou.

 

Elektronický súdny preklad

Súdny preklad opatrený elektronickou pečiatkou súdom povereného prekladateľa. Má platnosť 5 rokov.

Externá tlač

Dodanie profesionálnych výtlačkov.

 

Grafická úprava

Základná úprava a usporiadanie textu podľa originálu vo formáte MS Word.

 

Grafické spracovanie

Grafická úprava dokumentu. Formátovanie textu. Bez alebo s využitím špeciálnych (DTP) grafických programov.

 

 

 

 

 

Jazyková korektúra

Revízia gramatickej a základnej obsahovej stránky, vykonaná na preklade, ktorý sme vyhotovili. Preskúmanie cieľového jazykového obsahu v porovnaní so zdrojovým jazykovým obsahom. Neoddeliteľná súčasť procesu vyhotovenia prekladu v súlade s ISO 17100. Bilingválna alebo monolingválna korektúra. Neobsahuje predtlačovú ani inú korektúru.

Jazyková korektúra s hodnotením

Jazyková korektúra vrátane hodnotiaceho posudku.

 

Konzekutívne tlmočenie súdne

Tlmočenie, ktoré musí realizovať súdom poverený tlmočník, spravidla úradný úkon (svadby, výsluch na súde, a i.).

 

Konzekutívne tlmočenie: nízka konzekutíva

Obsah prejavu je tlmočený do cieľového jazyka až následne, počas páuz rečníka. Ide o tlmočenie na nízkej úrovni: obchodné stretnutie, vyšetrenie u lekára, prehliadka mesta a pod.

 

 

 

 

Konzekutívne tlmočenie: vysoká konzekutíva

Obsah prejavu je tlmočený do cieľového jazyka až následne, počas páuz rečníka. Ide o tlmočenie na vysokej úrovni: rečník aj tlmočník môže hovoriť v niekoľkominútových úsekoch, môže byť realizované spamäti alebo s tlmočníckym zápisom (tzv. notácia). Ide najmä o tlmočenie pre širšie publikum, na vyššej štátnej úrovni, na konferenciách a pod.

Kópia súdne overeného prekladu

Vyhotovenie kópií súdne overeného prekladu.

 

 

 

 

Korektúra cudzieho textu

Revízia gramatickej a základnej obsahovej stránky, vykonaná na preklade, ktorý sme nevyhotovili. Preskúmanie cieľového jazykového obsahu v porovnaní so zdrojovým jazykovým obsahom. Bilingválna alebo monolingválna korektúra. Neobsahuje predtlačovú ani inú korektúru.

 

Korektúra zmeneného textu

Korektúra prekladu, ktorý sme už vyhotovili a odovzdali a následne Objednávateľ zmenil zdrojový obsah.

 

Kreatívna adaptácia textu

Preklad, ktorý svojím štýlom zabezpečuje vytvorenie požadovaného štýlu vzhľadom na účel použitia cieľového obsahu.

 

Kreatívna tvorba textu

Vytváranie kreatívnych textov (copywriting) podľa zadania v cieľovom jazyku.

Lokalizovaný preklad

Preklad, ktorý je prispôsobený cieľovému prostrediu.

 

Náklady spojené s tlmočením

Náklady spojené s výkonom tlmočenia. Najmä: doprava, čas na ceste, príprava tlmočníka, stravné, ubytovanie.

Notárske overenie

Zabezpečenie overenia listín (vidimácia).

 

 

 

 

 

Odborná korektúra textu

Preskúmanie cieľového jazykového obsahu z hľadiska vhodnosti použitia terminológie. Preskúmanie použitia špeciálnych výrazov pre daný odbor s použitím dodaného alebo objednaného terminologického slovníka alebo odovzdaných referenčných textov. Podľa normy ISO 17100 je táto korektúra nazvaná „lektorské posúdenie“.

Posúdenie hovoreného slova

Posúdenie zrozumiteľnosti a správnosti hovoreného slova.

 

Post‑editing

Jazyková revízia realizovaná po strojovom preklade, ktorá zabezpečuje kvalitu adekvátnu realizácii výkonu preklad.

Posudková korektúra

Posudok kvality prekladu realizovaný iným prekladateľom.

 

 

 

Predtlačová korektúra

Preskúmanie cieľového jazykového obsahu pred publikovaním po spracovaní textu zákazníkom. Bez tejto korektúry nie je možné publikovať cieľový obsah.          Počet dní na vyhotovenie korektúry sa pripočíta k termínu vyhotovenia prekladu s jazykovou korektúrou.

 

 

Preklad

Prevod zdrojového jazykového obsahu do cieľového jazykového obsahu v písanej podobe, ktorý je určený na ďalšie spracovanie. Na ďalšie použitie odporúčame vyhotovenie adekvátnej korektúry.

 

 

Preklad s jazykovou korektúrou

Prevod zdrojového jazykového obsahu do cieľového jazykového obsahu v písanej podobe, na ktorom je vykonaná jazyková korektúra (dvojjazyčná bilingválna revízia).

 

 

 

 

Preklad s podporou SEO

Preklad textu súvisiaceho so SEO webových stránok buď jednotlivo, alebo ako komplexný súhrn služieb: zostavenie zoznamu kľúčových slov pre cieľový jazyk, jazyková korektúra s podporou kľúčových slov, preklad v súlade s kľúčovými slovami, analýza webových stránok v súlade s kľúčovými slovami.

 

 

 

 

Preklad v súlade s EN ISO 17100

Preklad, ktorý spĺňa podmienky EN ISO 17100. Je vyhotovený s jazykovou korektúrou, ktorú vypracuje druhý prekladateľ/korektor. Procesy a skúsenosti prekladateľov zodpovedajú požiadavkám normy. Preklad sa takto vyhotovuje, ak je tento výkon výslovne dohodnutý.

 

Prepis písaného textu

Prepísanie zdrojového obsahu v listinnej podobe do editovateľnej podoby.

Príprava projektu

Príprava zákazky.

 

 

 

 

Simultánne tlmočenie

Tlmočník prevádza obsah prejavu do cieľového jazyka bezprostredne počas prejavu rečníka prostredníctvom tlmočníckej techniky. Tlmočníci pri využití kabíny sú vždy dvaja, simultánni tlmočníci sa po polhodine striedajú. Bez kabínovej tlmočníckej techniky, tzv. šušotáž (tlmočenie šeptom) alebo pomocou šeptáka.

 

 

Súdne overenie prekladu

Súdne overenie už vyhotoveného prekladu. Na preklade musí byť realizovaná jazyková korektúra tlmočníkom, ktorý preklad overuje, pozri Súdne overený preklad.

 

 

 

 

 

 

 

Súdny preklad

Preklad, vyhotovený v súlade so zákonom č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch, prekladateľom (v jazyku zákona „tlmočníkom“) menovaným príslušným krajským súdom. Súdne overený preklad je neoddeliteľne zviazaný s originálom alebo úradne overenou fotokópiou originálu prekladaného dokumentu, a má preto výlučne papierovú, nie elektronickú podobu. Objednávateľ musí predložiť originál alebo úradne overenú fotokópiu listiny určenej na vykonanie súdne overeného prekladu.

Strojový preklad

Strojový preklad zdrojového textu do cieľového jazyka.

 

Štylistická korektúra

Preskúmanie cieľového jazykového obsahu z hľadiska vhodnosti štýlu pre požadovaný účel použitia cieľového obsahu.

 

Superlegalizácia

Zabezpečenie vyššieho overenia overeného (legalizovaného) dokumentu v štáte, kde má byť dokument použitý.

Tlmočenie AI

Tlmočenie realizované pomocou umelej inteligencie.

 

Tlmočenie on‑line

Tlmočenie vzdialene prostredníctvom internetu. Radí sa pod výkon Konzekutívne tlmočenie: nízka konzekutíva.

 

Tlmočenie po telefóne

Tlmočenie telefonického hovoru. Radí sa pod výkon Konzekutívne tlmočenie: nízka konzekutíva.

 

Tlmočenie v posunkovom jazyku

Tlmočenie zo zdrojového jazyka do znakovej reči zodpovedajúceho jazyka a naopak.

 

 

Tlmočnícka technika

Zabezpečenie technického zariadenia využívané pri simultánnom tlmočení. Konkrétne položky sú vybrané podľa požiadaviek Objednávateľa.

 

Tvorba textu

Vytváranie textu na základe zadania, zvolených tém alebo kľúčových slov.

 

 

 

 

 

Tvorba titulkov

Realizácia služieb súvisiacich s tvorbou titulkov, buď jednotlivo, alebo ako komplexný súhrn služieb: technická príprava, ktorá zahŕňa konverziu vstupného formátu a/alebo začlenenie titulkov do videa, prepis hovoreného slova, vytvorenie časových značiek, tvorba titulkov pomocou vybraného programu, synchronizácia titulkov s videom, časovanie titulkov.

Voice over: High‑quality

Nahovorenie textu zo skriptu v profesionálnom nahrávacom štúdiu.

 

Voice over: Low‑end

Nahovorenie textu zo skriptu bežne dostupnou technikou (telefón, Skype atď.).

 

 

 

Vytvorenie glosára

Vytvorenie terminologického slovníka pomocou referenčných materiálov a zdrojového obsahu. Glosár slúži ako nevyhnutná pomôcka na zachovanie požadovanej odbornej terminológie zákazníka a jej konzistentné používanie.

 

 

Vytvorenie prekladovej pamäte

Vytvorenie prekladovej pamäte (TM) z predchádzajúcich prekladov alebo iných referenčných materiálov odovzdaných zákazníkom, slúži na realizáciu prekladu s pomocou CAT nástrojov.

 

 

Vytvorenie štylistickej príručky

Vytvorenie jazykových/štylistických pravidiel podľa účelu zákazky (požiadaviek zákazníka). Príručka slúži ako nevyhnutná pomôcka na zachovanie zákazníkom požadovaného štýlu.

 

Skúšobný preklad

Preklad malej časti zákazky, na základe ktorého sa Objednávateľ rozhoduje o zadaní celej zákazky.

 

 

Spätný preklad

Preklad po preklade: nami prevedený obsah prevedieme späť do zdrojového jazykového obsahu. Realizujú dvaja prekladatelia. Nenahrádza korektúru.

 

 

 

Účtovaná jednotka

 

 

Skratky

 

Normovaná strana

NS

Každých začatých 1800 úderov (podľa MS Word: 1800 znakov vrátane medzier).

Fyzická strana

FS

Strana fyzického dokumentu (výtlačku) bez ohľadu na množstvo textu na tejto strane.

Slovo

Slovo

Znak alebo sled znakov oddelených medzerami.

Kus

KS

Súhrn celého realizovaného množstva.

Vážené slovo

VS

Slovo, do ktorého je premietnutá miera zhody zdrojových Slov.

Znak

Znak

Písmeno, číslica alebo akékoľvek názorné vyjadrenie pojmu.

Hodina

Hod

Každá začatá hodina.

1/2 dňa

1/2 deň

Viac ako jedna hodina, ale menej ako 4 hodiny.

Deň

Deň

Viac ako 4 hodiny, ale maximálne 8 hodín.

III. Písomná forma úkonov a doručovania

 1. Za dojednania urobené v písomnej forme, ďalej tiež „Písomnosť“ a/alebo „Písomná forma“ a/alebo „Písomne“ sa na účely týchto VOP popri Písomnostiach v listinnej podobe považujú aj:
 • dojednania urobené prostredníctvom elektronickej pošty, ďalej tiež „E‑mail“,
 • prostredníctvom elektronického objednávkového formulára a/alebo objednávkového systému v Zákazníckom portáli informačného systému Zhotoviteľa, ďalej tiež „E‑mail“.
 1. V prípade E‑mailu odoslaného z inej elektronickej adresy než je elektronická adresa uvedená v zmluve, je Písomná forma zachovaná vtedy, ak E‑mail obsahuje:
 • elektronický podpis vykonaný postupom podľa osobitných právnych predpisov, ďalej tiež „Podpis“ a/alebo
 • číslo Ponuky alebo číslo Objednávky alebo Zákazky pridelené Zhotoviteľom, ktoré na tieto účely plní funkciu dohodnutého hesla. Ak bude E‑mail alebo priložený súbor opatrený číslom Ponuky alebo Objednávky zákazky alebo Zákazky, platí medzi Zmluvnými stranami nevyvrátiteľná domnienka, že príslušná Zmluvná strana, v mene ktorej bol odoslaný, tento E‑mail Potvrdila s rovnakými účinkami, ako by išlo o Podpis. Zmluvná strana (rozumieme Objednávateľ) zodpovedá za škodu, ktorá by druhej Zmluvnej strane (rozumieme Zhotoviteľovi) vznikla zneužitím hesla.

IV. Zmluvný vzťah

 1. Zmluvný vzťah, ďalej tiež „Zmluva“ medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom vzniká najmä na základe niektorej z uvedených možností:
 • uzavretej rámcovej zmluvy a jednotlivých zmlúv o dielo uzavretých v súlade s rámcovou zmluvou,
 • Objednávky vytvorenej Zhotoviteľom, ktorú Objednávateľ potvrdí a odošle späť Zhotoviteľovi,
 • na základe Ponuky vytvorenej Zhotoviteľom, ktorú Objednávateľ potvrdí a odošle späť Zhotoviteľovi,
 • Písomných dopytov odoslaných Objednávateľom, ktoré Zhotoviteľ Písomne ​​Potvrdí.
 1. Zmluvný vzťah je uzatváraný najmä prostredníctvom elektronickej komunikácie: E‑mailom, prostredníctvom Zákazníckeho portálu Zhotoviteľa, alebo v listinnej podobe.
 2. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a sú pre obe tieto zmluvné strany záväzné. Odchylné dojednania medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom v Zmluve majú prednosť pred znením v týchto VOP.

 

 1. VOP Zhotoviteľa s ohľadom na povahu zmluvného vzťahu (Zhotoviteľ poskytuje plnenie so špecifickým charakterom vyžadujúce zvláštne dojednania) majú prednosť pred všeobecnými zmluvnými podmienkami Objednávateľa, ak Zmluva medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom neustanovuje výslovne inak.
 2. Z Písomností vzájomne zasielaných medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom pri uzatváraní Zmluvy musia vyplývať nasledujúce skutočnosti, a teda Zmluva bude obsahovať náležitosti uvedené nižšie:
 • identifikáciu Objednávateľa, tzn. obchodnú firmu, IČO, a/alebo meno a priezvisko, adresu Objednávateľa,
 • špecifikáciu Služby, či ide o preklad, korektorské služby, dátové služby či tlmočenie;
 • východiskový a/alebo cieľový jazyk, ak je podstatný pre poskytnutie Služby,
 • požadovaný termín vyhotovenia, t. j. termín dodania prekladu, korektúry, ďalších súvisiacich služieb či požadovaný termín a dobu tlmočenia,
 • požadovaný spôsob dodania či vykonania objednanej Služby,
 • kontaktnú osobu pre komunikáciu s Objednávateľom,
 • účel, na ktorý bude Služba použitá.

Ak nebude v Zmluve účel Služby uvedený a Služba bude poskytnutá bez zreteľa na účel, ktorý Objednávateľ zamýšľal bez toho, aby s tým Zhotoviteľa oboznámil, nejde o chybu Služby podľa čl. VI. týchto VOP a Objednávateľovi nevzniká v tejto súvislosti nárok zo zodpovednosti za chybu Služby,

 • informáciu, či bude výsledné dielo, napríklad preklad, použité na publikáciu (tlačenú a/alebo elektronickú).

V kladnom prípade musí Zmluva obsahovať aj objednanie špeciálneho procesu spracovania prekladu textov určených do tlače (najmä okrem výkonu preklad aj adekvátne korektúry a korektúru predtlačovú). Ak nebude tento účel v objednávke uvedený a/alebo nebude tento špeciálny proces spracovania objednaný, nejde o chybu Služby podľa čl. VI. týchto VOP a Objednávateľovi nevzniká v tejto súvislosti nárok zo zodpovednosti za chybu Služby,

 • informáciu, či dielo (najmä v prípade prekladu) obsahuje odborné a iné zvláštne výrazy, skratky a pod., ďalej tiež „Terminológia“.

V kladnom prípade musí Objednávateľ odovzdať Zhotoviteľovi slovník požadovanej Terminológie v príslušnom jazyku a/alebo poskytnúť Zhotoviteľovi pomocné materiály a/alebo uviesť do Zmluvy meno a kontakt na zodpovednú osobu, ktorú poveril Objednávateľ konzultáciou Terminológie a objednať odbornú korektúru. Ak tak neurobí a Zhotoviteľ nevedome použije inú Terminológiu, než ktorú Objednávateľ zamýšľal, nejde o chybu Služby podľa čl. VI. týchto VOP a Objednávateľovi nevzniká v tejto súvislosti nárok zo zodpovednosti za chybu Služby,

 • informáciu, či má byť Zákazka Preklad v súlade s EN ISO 17100.

V prípade, že toto nie je výslovne uvedené, Zákazka nemusí byť vyhotovená v súlade s normou EN ISO 17100. Ak nebude tento špeciálny proces spracovania objednaný, nejde o chybu Služby podľa čl. VI. týchto VOP a Objednávateľovi nevzniká v tejto súvislosti nárok zo zodpovednosti za chybu Služby.

V. Plnenie Zákazky

 1. Zhotoviteľ riadne splní Zákazku, ak jeho poskytnuté Služby zodpovedajú Zmluve a sú poskytnuté v dohodnutom čase. Objednávateľ je povinný Zákazku prevziať v mieste a/alebo spôsobom uvedeným v Zmluve.
 2. Zákazka je splnená včas:
 3. V prípade listinnej podoby Zákazky:
 • deň, kedy je zákazka pripravená na fyzické prevzatie Objednávateľom,
 • pri zásielkach doručovaných osobne a/alebo kuriérskou službou dátum potvrdeného odoslania alebo prevzatia kuriérskou službou,
 • pri bežných zásielkach doručovaných prostredníctvom držiteľa poštovej licencie deň podania na odoslanie,
 • pri doporučených zásielkach doručovaných prostredníctvom držiteľa poštovej licencie deň uvedený na potvrdení o podaní.
 1. V prípade E‑mailu:
 • dňom odoslania E‑mailu Zhotoviteľom s elektronickou podobou Zákazky.
 1. V prípade uloženia na Zákaznícky portál Objednávateľa alebo iné dohodnuté úložisko:
 • deň uloženia vyhotovenej Zákazky Zhotoviteľom.
 1. V prípade tlmočenia poskytnutím tlmočenia v súlade so zmluvou.
 2. Prevzatie Zákazky je Objednávateľ povinný Zhotoviteľovi bezodkladne Písomne ​​potvrdiť, pričom tak urobí najmä:
 • v prípade prekladu/korektorskej alebo inej súvisiacej Služby Písomne,
 • v prípade tlmočenia Písomne ​​potvrdením formulára Zhotoviteľa Protokol o tlmočení,
 • v prípade, keď je Objednávateľ užívateľom Zákazníckeho portálu Objednávateľa, je okrem písomného potvrdenia dokladom o prevzatí elektronický záznam Zhotoviteľa na portáli Objednávateľa.
 1. Pokiaľ Objednávateľ nesplní svoju povinnosť Písomne ​​potvrdiť prevzatie Zákazky v súlade s VOP, má sa za to, že Zákazku riadne a včas prevzal, pokiaľ ani v lehote 24 hodín po uplynutí termínu pre poskytnutie

Zákazky Písomne ​​u Zhotoviteľa neuplatnil námietku omeškania so splnením Služby.

 1. V prípade, že výsledok Zákazky, ktorej predmetom je preklad/korektorské alebo iné súvisiace služby, nebude možné zo závažných dôvodov odovzdať dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ oprávnený zvoliť náhradný spôsob dodania a na túto skutočnosť Objednávateľa upozorniť. Ak vznikne potreba náhradného dodania z dôvodov na strane Objednávateľa, je Objednávateľ povinný takto vzniknuté náklady Zhotoviteľovi uhradiť.
 2. V prípade, že riadne vyhotovenú Zákazku Objednávateľ neprevezme a/alebo znemožní jej dodanie, vzniká právo na jej zaplatenie Zhotoviteľovi okamihom, keď bola pripravená na dodanie.
 3. Zhotoviteľ je oprávnený podklady poskytnuté Objednávateľom ako aj Zákazku bez náhrady zlikvidovať, ak si Objednávateľ neprevezme Zákazku do 6 mesiacov po termíne vyhotovenia. Zhotoviteľ je oprávnený účtovať si náklady spojené so skladovaním Zákazky v minimálnej výške 100 Kč/začatý mesiac.

VI. Nároky zo zodpovednosti za chyby Zákazky a lehoty na ich uplatnenie a riešenie sporov

 1. Zákazka má chyby v prípade, že nebola poskytnutá v súlade so Zmluvou.
 2. Objednávateľ je povinný uplatniť prípadné nároky z chýb Zákazky u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí odo dňa splnenia Zákazky. Nároky z chýb Služby je Objednávateľ povinný uplatniť Písomne.
 3. Nároky zo zodpovednosti za chyby Služby zanikajú, ak sú uplatnené z dôvodov, ktoré Zmluva a/alebo tieto VOP vylučujú a/alebo po uplynutí lehoty stanovenej zákonom alebo v týchto VOP.
 4. Pri uplatnení nároku zo zodpovednosti za chyby Zákazky je Objednávateľ povinný uviesť a/alebo pripojiť:
 • dôvod uplatnenia nároku,
 • dobu a spôsob zistenia chyby/chýb,
 • popis chyby/chýb a frekvenciu jej/ich výskytu,
 • v prípade uplatnenia nároku za chybu Služby tlmočenia neupravený zvukový a/alebo zvukovo‑obrazový záznam,
 • návrh riešenia, ktoré Objednávateľ požaduje.
 1. Ak Zhotoviteľ uzná chybu poskytnutej Zákazky, odstráni zistenú chybu a poskytne Objednávateľovi opravu vyhotoveného prekladu či korektorskej alebo inej súvisiacej Služby. Ak to nie je z povahy poskytnutého diela možné, poskytne Zhotoviteľ primeranú zľavu z ceny Zákazky bez DPH, ktorej výšku určí Zhotoviteľ zohľadnením pomeru vyznačených chýb obsahu k objemu prekladaného obsahu. Zľava podľa tohto odseku môže byť poskytnutá maximálne do výšky ceny Služby.
 2. Objednávateľ nemôže uplatňovať nárok zo zodpovednosti za chyby Zákazky v prípade prekladu/korektorskej alebo inej súvisiacej Služby, keď v rámci Zmluvy požaduje od Zhotoviteľa likvidáciu všetkých podkladov a výstupov z vyhotovenia Zákazky a/alebo ak si Zhotoviteľ nemá možnosť tieto podklady a výstupy uchovať pre posúdenie oprávnenosti uplatnenia týchto nárokov, napr. pri spracovaní

Zákazky na serveri Objednávateľa.

 1. Za prípadnú škodu spôsobenú chybami Zákazky zodpovedá Zhotoviteľ do výšky ceny Zákazky bez DPH.
 2. V prípade, že medzi Zmluvnými stranami vznikne spor týkajúci sa oprávnenosti včas uplatnených nárokov Objednávateľa zo zodpovednosti za chyby podľa týchto VOP, sa Zmluvné strany zaväzujú:
 • riešiť tento spor najskôr mimosúdnou cestou, a to formou odborného posudku nezávislého tlmočníka z evidencie znalcov a tlmočníkov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Českej republiky, ktorého si Zmluvné strany zvolia na základe konsenzuálnej dohody,
 • v prípade, že posudok nezávislého tlmočníka vyznie v neprospech Zhotoviteľa a Zhotoviteľ s výsledkom posudku súhlasí, má Objednávateľ nárok na zľavu z ceny Zákazky, ktorej výšku určí Zhotoviteľ zohľadnením pomeru vyznačených chýb obsahu k objemu prekladaného obsahu. Zľava podľa tohto odseku môže byť poskytnutá maximálne do výšky ceny Služby.
 • v prípade tlmočenia poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi zľavu z ceny Zákazky obdobne ako v predchádzajúcom odseku týchto VOP.
 1. Ak nedôjde k vyriešeniu sporu mimosúdnou cestou alebo sa Zmluvné strany nezhodnú na zvolení nezávislého tlmočníka alebo ak nesúhlasí niektorá zo Zmluvných strán s výsledkom posudku nezávislého tlmočníka, bude spor vzniknutý zo Zmluvy a v súvislosti s ňou rozhodovaný súdnou cestou.

VII. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

 1. Pokiaľ je Objednávateľ spotrebiteľom, pokiaľ so Zhotoviteľom uzavrel Zmluvu ako fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania (ďalej tiež „Spotrebiteľ“) a ak dôjde medzi Spotrebiteľom a Zhotoviteľom k spotrebiteľskému sporu, má Spotrebiteľ právo na jeho mimosúdne riešenie. Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov vzniknutých zo Zmluvy je Česká obchodná inšpekcia (Štěpánská 567/15, 120 Praha 2), ak je poskytovateľom Služby Aspena, s.r.o., so sídlom Gorkého 15, 60200 Brno, Slovenská obchodná inšpekcia (P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava), ak je poskytovateľom Služby Aspena, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 5, 83104 Bratislava, Slovenská republika. Všetky podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľského sporu sú uvedené na internetových stránkach Českej obchodnej inšpekcie: coi.cz, Slovenskej obchodnej inšpekcie: www.soi.sk.
 2. Pre prípad sporov Zhotoviteľa s Objednávateľom, ktorý vstupuje do zmluvného vzťahu so Zhotoviteľom ako spotrebiteľ, sa uplatnia ustanovenia týchto VOP o voľbe práva pre zmluvný vzťah a určení súdu pre riešenie sporov so zohľadnením spotrebiteľských práv podľa práva určeného podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

VIII. Cenové dojednania, fakturácia a splatnosť

 1. Cenové dojednania, ďalej tiež „Cena“ Zákazky sú v Zmluve stanovené ako cena jednotková a/alebo ako celková cena predbežná, odhadovaná.
 2. K cene môže byť pripočítaná daň z pridanej hodnoty alebo obdobná daň v zákonnej výške, ak je to vyžadované všeobecne záväznými predpismi.
 3. Pokiaľ je Cena Zákazky stanovená ako Cena za jednotku a/alebo ako Cena za jednotku a celková Cena predbežná, napríklad preto, že pri jej stanovení sa vychádzalo iba z odhadu počtu jednotiek, riadi sa výpočet konečnej Ceny počtom jednotiek v cieľovom jazyku a/alebo rozsahom skutočne vynaloženej práce a nákladov Zhotoviteľa.
 4. Zhotoviteľ je oprávnený, aj v prípadoch v Zmluvách nedohodnutých, požadovať zaplatenie čiastočných alebo plných úhrad vopred a na tento účel je povinný vystavovať Objednávateľovi daňové doklady. Ak nie je v Zmluve výslovne dohodnuté inak, sú tieto daňové doklady splatné v termíne na nich uvedenom.
 5. Zhotoviteľ vystaví Objednávateľovi daňový doklad, ďalej tiež „Faktúra“, k dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
 6. Číslo objednávky alebo iné evidenčné číslo Objednávateľa, ktoré Objednávateľ požaduje uviesť na Faktúre alebo iných dokumentoch, je uvedené iba z evidenčných dôvodov a nepredstavuje žiadne právne dojednania s účinkami na Zmluvu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.
 7. Objednávateľ je povinný uhradiť Faktúru v lehote splatnosti, ktorá s výnimkou vyúčtovania zmluvných pokút, je 14 dní od dátumu vystavenia Faktúry, a svoju platbu riadne označiť.
 8. V prípade, že Objednávateľ požaduje vystaviť Faktúru na iný subjekt, zodpovedá popri tomto subjekte za úhradu ceny až do doby zaplatenia príslušnej čiastky iným subjektom. Tento záväzok potvrdí Objednávateľ Zhotoviteľovi Písomne. Zhotoviteľ môže pozastaviť poskytovanie Služieb do doby, kým mu bude vydané potrebné potvrdenie. Ak neuhradí iný subjekt Cenu riadne a včas, je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť bez ďalších výziev daňový doklad a Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote stanovenej Zhotoviteľom.
 9. Za zaplatenie sa na účely týchto VOP považuje pripísanie príslušnej čiastky na účet Zhotoviteľa.
 10. V prípade omeškania so zaplatením je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. Zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Zhotoviteľa na úrok z omeškania.
 11. Pri oneskorenej platbe je úhrada Objednávateľa, bez ohľadu na jej označenie Objednávateľom, najskôr započítaná na najstarší záväzok, a to najskôr na úroky z omeškania a zmluvnú pokutu/pokuty a zostávajúca časť platby na istinu dlhu.
 12. V prípade, že Objednávateľ bude voči Zhotoviteľovi v omeškaní so zaplatením Faktúry na čiastočnú či plnú úhradu vopred oproti termínu uvedenému v tomto doklade a/alebo v omeškaní so zaplatením akejkoľvek inej čiastky po dobu dlhšiu ako 30 dní od dátumu splatnosti čiastky, je Zhotoviteľ oprávnený:
 • odstúpiť od Zmluvy s tým, že pri Zmluve na dlhšie časové obdobie, v takom prípade k dátumu odstúpenia, zanikajú všetky doposiaľ Zhotoviteľom nesplnené čiastkové Zmluvy uzavreté v rámci Zmluvy na dlhšie časové obdobie a/alebo
 • Zmluvu vypovedať a/alebo
 • požadovať od Objednávateľa zabezpečenie svojich doterajších aj budúcich pohľadávok, pričom o vhodnosti a/alebo primeranosti takého zabezpečenia rozhoduje Zhotoviteľ a/alebo
 • do doby úplného zaplatenia svojich pohľadávok pozastaviť poskytovanie svojich Služieb Objednávateľovi, a to aj z doposiaľ nesplnených Zmlúv, či svoje Služby Objednávateľovi neposkytovať bez toho, aby to bolo považované za porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. O dobu omeškania so zaplatením sa v takom prípade predlžujú všetky termíny plnenia uvedené v doposiaľ nesplnených Zmluvách.
 1. Zhotoviteľ je oprávnený splnomocniť tretiu osobu na vymáhanie svojich pohľadávok voči Objednávateľovi a na tento účel prípadne tejto tretej osobe odovzdať v potrebnom rozsahu osobné údaje Objednávateľa, ako aj údaje vzťahujúce sa k pohľadávkam. Objednávateľ je povinný jednať s touto treťou osobou ako s riadne povereným inkasujúcim splnomocnencom Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je tiež oprávnený svoju pohľadávku postúpiť tretím osobám.

IX. Zásady spolupráce

 1. Zmluvné strany sú povinné pri vzájomnom styku vždy uvádzať číslo Ponuky/Zákazky.
 2. Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi včas všetky podklady, materiály a informácie potrebné na poskytnutie Služby, pričom:
 • v prípade prekladu/korektorskej alebo inej súvisiacej služby tak urobí pred uzavretím Zmluvy alebo v deň uzavretia Zmluvy,
 • v prípade tlmočenia tak urobí primerane dlho pred termínom jeho uskutočnenia. Pokiaľ tak Objednávateľ neurobí, nenesie Zhotoviteľ zodpovednosť napr. za chybu Zákazky spočívajúcu v použití chybnej Terminológie,
 • východiskový text, ktorý Objednávateľ dodá Zhotoviteľovi, musí byť vecne, terminologicky a jazykovo zrozumiteľný a musí mať čitateľnú a prehľadnú podobu. Ak nebude východiskový text spĺňať tieto náležitosti, neručí Zhotoviteľ za správnosť prekladu a nenesie zodpovednosť za prípadné priame a/alebo nepriame škody, ktoré Objednávateľovi vzniknú v dôsledku nesprávneho prekladu/nesprávnej korektorskej alebo inej súvisiacej Služby takého východiskového textu, pričom v takom prípade ani nejde o chybu Zákazky podľa ustanovení týchto VOP,
 • Zhotoviteľ je oprávnený na nedostatky východiskového textu Objednávateľa upozorniť a vyžiadať si opravený či čitateľný text, vysvetlenie či dispozície. Do doby, kým Objednávateľ nový text, vysvetlenie či dispozície poskytne, je Zhotoviteľ oprávnený poskytovanie Zákazky prerušiť, pričom o dobu tohto prerušenia sa predlžuje termín splnenia Zákazky.
 1. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu od vzniku niektorej nižšie uvedenej skutočnosti Objednávateľa informovať, že:
 • podklady pre spracovanie príslušnej zákazky nedostal a/alebo ich dostal neúplné či v poškodenom stave a/alebo
 • zaslané podklady nezodpovedajú údajom uvedeným v Objednávke (napr. veľkosť súboru, jazyk atď.) a/alebo
 • sa vyskytli okolnosti, ktoré by mohli ohroziť včasné doručenie Zákazky Objednávateľovi.
 1. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať Zhotoviteľa o všetkých okolnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie jeho zmluvných povinností vrátane povinnosti včas zaplatiť dohodnutú Cenu, ako aj o tom, že vstúpil do likvidácie a/alebo sa stal dlžníkom v úpadku podľa insolvenčného zákona.
 2. Ak je Zákazkou preklad/korektorské alebo iné súvisiace Služby:
 • nezodpovedá Zhotoviteľ za jednotnosť a presnosť Terminológie alebo grafickej úpravy najmä v prípade, že je Zákazka rozdelená medzi viac zdrojov/spracovateľov (prekladateľov, korektorov a pod.) ak nie je toto zjednotenie výslovne dohodnuté v Zmluve,
 • Objednávateľ nie je oprávnený využiť spracovaný text na publikáciu, pokiaľ bol spracovaný Zhotoviteľom ako Skúšobný preklad.

 

 1. Ak je Zákazkou tlmočenie:
 • nie je Objednávateľ oprávnený požadovať od tlmočníka inú činnosť nad rámec Zmluvy (napr. písomný preklad, zápis z rokovania, sprievodcovské a organizačné Služby),
 • Objednávateľ je povinný:
 • zabezpečiť podmienky zodpovedajúce druhu tlmočenia vrátane technického zabezpečenia, pokiaľ toto neobjednal u Zhotoviteľa,
 • ak sa zaviazal Zhotoviteľ k dodávke Tlmočníckej techniky, zaistiť v potrebnom časovom predstihu prístup Zhotoviteľovi do priestorov, kde bude Tlmočnícka technika inštalovaná,
 • zabezpečiť dopravu tlmočníka z dohodnutého miesta na miesto plnenia zákazky a späť zodpovedajúcim dopravným prostriedkom vzhľadom na vzdialenosť miest,
 • ak zabezpečuje tlmočníkovi dopravu Zhotoviteľ, uhradiť Zhotoviteľovi cestovné náhrady vrátane stravného v plnej výške podľa platných právnych predpisov,
 • zabezpečiť na svoje náklady ubytovanie tlmočníka v jednolôžkovej izbe s príslušenstvom,
 • ak zabezpečuje tlmočníkovi ubytovanie Zhotoviteľ, uhradiť Zhotoviteľovi náklady spojené s ubytovaním,
 • zabezpečiť tlmočníkovi prestávku na stravovanie a odpočinok v dĺžke minimálne pol hodiny, a to najneskôr po štyroch a pol hodinách tlmočenia.
 • tlmočníckym dňom sa rozumie 8 hodín vrátane prestávok,
 • Zhotoviteľ má právo na náhradu za čas premeškaný tlmočníkom a za čas strávený na ceste v súvislosti s poskytovaním tlmočenia.

X. Zvláštne dojednania

 1. Objednávateľ vyhlasuje, že je oprávnený s dielom nakladať v súlade so zákonom č. 121/2000 Zb., autorský zákon, v platnom znení. Zhotoviteľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné dôsledky spojené s porušením autorskoprávnych predpisov či iných predpisov týkajúcich sa práv duševného vlastníctva.
 2. Objednávateľ ručí Zhotoviteľovi za to, že nároky autorov textov, ktoré predložil Zhotoviteľovi na preklad alebo tlmočenie, boli alebo budú vysporiadané ako sa patrí, a pokiaľ by akékoľvek nároky tretích osôb boli voči Zhotoviteľovi uplatnené, tak tieto zo svojho vysporiada Objednávateľ a poskytne Zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť pri obrane jeho záujmov.
 3. Objednávateľ nesmie bez výslovného písomného súhlasu Zhotoviteľa v obchodných záležitostiach, najmä týkajúcich sa aktuálne spracovávanej Zákazky, kontaktovať prekladateľa či tlmočníka, alebo iného spracovateľa zákazky.
 4. Ak dôjde so súhlasom Zhotoviteľa ku kontaktu medzi Objednávateľom a spracovateľom Zákazky, nesmie s nimi Objednávateľ diskutovať o záležitostiach týkajúcich sa Zmluvy a obchodných podmienok Zmluvných strán a je povinný neodkladne informovať Zhotoviteľa o akomkoľvek zámere novej Zákazky alebo potreby zmeny podmienok Zmluvy.
 5. V prípade, že Objednávateľ niektorú povinnosť uvedenú v tomto článku VOP poruší, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 000 Kč za každý jednotlivý prípad porušenia povinnosti, a to aj opakovane. Zmluvná pokuta vyúčtovaná Zhotoviteľom Objednávateľovi je splatná do 14 dní odo dňa doručenia jej vyúčtovania, pričom zaplatená pokuta nesúvisí s náhradou spôsobenej škody.
 6. Objednávateľ súhlasí s uvedením svojho mena/obchodnej firmy v marketingových a obchodných materiáloch Zhotoviteľa.

XI. Záväzok mlčanlivosti

 1. Záväzok Zhotoviteľa uvedený nižšie v tomto článku platí v prípade, že medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom nebola, resp. nebude uzavretá osobitná dohoda o mlčanlivosti, a to bez ohľadu na jej súčasné alebo budúce označenie.
 2. Zhotoviteľ je povinný zachovávať najprísnejšiu mlčanlivosť voči osobám mimo Objednávateľa, okrem spracovateľov Zákazky, o všetkých informáciách týkajúcich sa:
 • Objednávateľa, o ktorých sa v rámci svojej činnosti pre Objednávateľa dozvie,
 • zákazníkov a partnerov Objednávateľa, s ktorými sa zoznámil pri výkone Zákazky,
 • obsahu zdrojových materiálov a vyhotovených prekladov či tlmočenia.
 1. Záväzku mlčanlivosti nepodlieha údaj, ktorý má preukázateľne aspoň jednu z týchto vlastností:
 • pred oznámením je už verejne známym alebo verejne dostupným,
 • údaj je nutné oznámiť tretej strane na základe povinnosti uloženej platným právnym predpisom a/alebo bol vynútený rozhodnutím a/alebo opatrením orgánu verejnej moci, ktorému bol Zhotoviteľ povinný sa podrobiť.

XII. Spracúvanie osobných údajov

 1. Vzhľadom na skutočnosť, že Zhotoviteľ spracúva podľa Zmluvy pre Objednávateľa osobné údaje fyzických osôb v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „nariadenie GDPR“), je Objednávateľ považovaný ďalej za prevádzkovateľa a Zhotoviteľ za sprostredkovateľa podľa čl. 28 nariadenia GDPR. Zmluva je ďalej súčasne považovaná aj za zmluvu o spracúvaní osobných údajov.
 2. Predmetom zmluvy o spracúvaní osobných údajov je záväzok sprostredkovateľa spracúvať pre prevádzkovateľa osobné údaje, ku ktorým získa sprostredkovateľ prístup na základe uzavretej Zmluvy.
 3. V súlade s vyššie uvedeným Objednávateľ ako prevádzkovateľ vyhlasuje, že je prevádzkovateľom osobných údajov podľa nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje ako meno, priezvisko a ďalšie iné údaje umožňujúce identifikáciu konkrétnej fyzickej osoby sú prevádzkovateľom získavané a spracúvané v súlade s nariadením GDPR, sú presné, zodpovedajú stanovenému účelu a sú v rozsahu potrebnom pre naplnenie stanoveného účelu.
 4. Prevádzkovateľ ďalej vyhlasuje, že je oprávnený poveriť sprostredkovateľa spracovaním osobných údajov v zmluvne stanovenom rozsahu, na zmluvne stanovený účel a na dobu nevyhnutne potrebnú v súlade s GDPR.
 5. Prevádzkovateľ poveruje sprostredkovateľ na dobu účinnosti Zmluvy spracovaním osobných údajov v súvislosti s plnením povinností podľa Zmluvy.
 6. Sprostredkovateľ bude spracúvať osobné údaje najmä dočasným uložením a odovzdávaním, a to v elektronickej aj listinnej podobe.
 7. Prevádzkovateľ si je vedomý, že v podkladoch, ktoré poskytne na základe Zmluvy sprostredkovateľovi ako Zhotoviteľovi prekladateľských, tlmočníckych, iných jazykových či súvisiacich Služieb nemusí byť vždy zrejmý výskyt a rozsah osobných údajov fyzických osôb tak, aby ich identifikáciu bolo možné od sprostredkovateľa spravodlivo žiadať pri vykonávaní jeho obvyklých a procesne zavedených činností a postupov v súlade s predmetom plnenia podľa tejto zmluvy. Prevádzkovateľ sa voči sprostredkovateľovi zaväzuje, že potom, čo zistí výskyt a rozsah osobných údajov fyzických osôb v odovzdaných podkladoch, sprostredkovateľovi toto zistenie bez odkladu oznámi a označí.
 8. Prevádzkovateľ je povinný v prípade, že pre plnenie povinností sprostredkovateľa podľa tejto Zmluvy sú nutné akékoľvek písomné podklady, odovzdať tieto podklady sprostredkovateľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo o to bude sprostredkovateľom požiadaný.
 9. Sprostredkovateľ je povinný v súlade s ust. čl. 33 ods. 2 nariadenia GDPR bez zbytočného odkladu, len čo zistí porušenie zabezpečenia osobných údajov, ohlásiť toto porušenie prevádzkovateľovi. Ohlásenie bude vykonané podľa pokynov Objednávateľa, ak žiadne nie sú, tak telefonicky a/alebo e‑mailom na adresu Objednávateľa.
 10. Informačná povinnosť podľa čl. 13 a čl. 14 nariadenia GDPR, vo vzťahu k dotknutým osobám, ktorých osobné údaje sú spracúvané podľa Zmluvy, bude plnená prevádzkovateľom.
 11. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sa dohodli, že sprostredkovateľ môže podľa svojho uváženia zapojiť do spracúvania osobných údajov ďalších sprostredkovateľov ako subdodávateľov prekladateľských, tlmočníckych, iných jazykových či súvisiacich Služieb. Sprostredkovateľ musí uložiť takýmto ďalším sprostredkovateľom rovnaké povinnosti na ochranu osobných údajov, ako má sám voči prevádzkovateľovi podľa Zmluvy.
 12. Sprostredkovateľ je povinný postupovať pri poskytovaní plnenia podľa Zmluvy v súlade s nariadením GDPR a ďalšími právnymi predpismi, s odbornou starostlivosťou, riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa a konať v súlade so záujmami prevádzkovateľa.
 13. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje iba na základe doložených pokynov prevádzkovateľa, vrátane dodania osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, pokiaľ mu toto spracúvanie neukladá právo Únie alebo členského štátu, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahuje.
 14. Len čo pominie účel spracúvania osobných údajov v zmysle Zmluvy, nebudú osobné údaje ďalej spracúvané. V tomto prípade budú údaje zlikvidované podľa pokynov prevádzkovateľa a v súlade s nariadením GDPR.
 15. Informácie čo sa týka spracúvania a ochrany osobných údajov Objednávateľa sú k dispozícii na https://www.aspena.sk/informovanost‑zakaznik.

XIII. Ukončenie zmluvy

 1. Zmluvu možno ukončiť spôsobmi, ktoré povoľujú platné právne predpisy a/alebo spôsobmi uvedenými v Zmluve a/alebo v týchto VOP.
 2. Zmluvné strany môžu zmeniť alebo ukončiť Zmluvu písomnou dohodou. Pravidlá pre vznik Zmluvy platia v tomto prípade primerane aj pre jej zmenu či ukončenie.
 3. Zmluvné strany môžu Zmluvu ukončiť jednostranným konaním nasledovne:
 • Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy Písomne
 • v prípade, že sa po uzavretí Zmluvy vyskytnú na jeho strane neodstrániteľné prekážky brániace splneniu Služby,
 • v prípade začatia konkurzného konania voči Objednávateľovi, zistenia úpadku a vyhlásenia konkurzu na majetok Objednávateľa.
 • Objednávateľ môže ukončiť Zmluvu, tzv. „stornuje zákazku“ tým, že zaplatí odstupné Zhotoviteľovi:
 • v prípade prekladu (či korektorskej alebo inej súvisiacej Služby), na ktorom Zhotoviteľ nezačal pracovať, 20 % z ceny Zákazky, najviac však 1 500 Kč,
 • v prípade prekladu (či korektorskej alebo inej súvisiacej Služby), na ktorom Zhotoviteľ začal pracovať, 20 % z ceny Zákazky plus cena už preloženého textu (či vykonanej korektorskej alebo inej súvisiacej Služby) stanovená pomerom k dohodnutej cene celej Zákazky, najviac však 100 % z ceny celej zákazky,
 • v prípade tlmočenia pri odstúpení viac ako 24 hodín pred dohodnutým časom začatia tlmočenia 50 % z ceny zákazky a všetky už vzniknuté náklady spojené s realizáciou tlmočenia,
 • v prípade tlmočenia pri odstúpení menej ako 24 hodín pred dohodnutým časom začatia tlmočenia 100 % z ceny zákazky a všetky už vzniknuté náklady spojené s realizáciou tlmočenia. 

XIV. Záverečné ustanovenia

 1. Ak nie je v Zmluve a VOP dohodnuté inak, je rozhodným právom pre vzťahy vzniknuté zo Zmluvy
 • platný právny poriadok Českej republiky, ak je Zhotoviteľom Aspena, s.r.o., so sídlom v Českej republike, najmä príslušné ustanovenia z. č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení,
 • platný právny poriadok Slovenskej republiky, ak je Zhotoviteľom Aspena, s.r.o., so sídlom v Slovenskej republike, najmä príslušné ustanovenia z. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení.
 1. Riešenie akéhokoľvek sporu vzniknutého z plnenia povinností vyplývajúcich zo Zmluvy prebehne na miestne príslušnom súde v Českej republike, ak je Zhotoviteľom Aspena, s.r.o., so sídlom v Českej republike, v ostatných prípadoch podľa platných príslušných právnych predpisov.
 2. Objednávateľ Podpisom Zmluvy potvrdzuje, že obsah Zmluvy a týchto VOP je mu známy.
 3. Znenie VOP môže Zhotoviteľ meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP, kedy je pre Zmluvu vždy rozhodujúce znenie ku dňu uzavretia Zmluvy.
 4. Aktuálne znenie platných a účinných VOP pre Objednávateľa je k dispozícii na webových stránkach Zhotoviteľa. Akékoľvek zmeny či doplnenia týchto VOP nadobúdajú účinnosť k dátumu vydania aktuálnych VOP a ich zverejnenia na webových stránkach Zhotoviteľa.
 5. Ak dôjde k zmene týchto VOP, je Zhotoviteľ povinný o tejto skutočnosti pred nadobudnutím účinnosti ich nového znenia vhodným spôsobom informovať Objednávateľa, pričom za vhodný spôsob sa považuje najmä jedna z uvedených možností:
 • zverejnenie na internetových stránkach Zhotoviteľa aspena.com
 • zaslanie oznámenia o ich zverejnení na e‑mailovú adresu Objednávateľa,
 • zaslanie ich aktuálnej verzie na e‑mailovú adresu Objednávateľa,
 • zaslanie ich aktuálnej verzie v listinnej podobe na korešpondenčnú adresu Objednávateľa,

pričom voľba spôsobu oznámenia prislúcha Zhotoviteľovi.

 1. Každú zmenu údajov uvedených v záhlaví Zmluvy, ako napr. zmenu korešpondenčnej adresy, telefónneho spojenia a pod., je Zmluvná strana, ktorej sa zmena týka, povinná bez zbytočného odkladu oznámiť druhej Zmluvnej strane.
 2. Znenie týchto VOP je pre Zmluvné strany záväzné.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.7.2024.