Často kladené otázky

Najčastejšie kladené otázky k poskytovaným službám

Be Understood

Dopyt

Nezáväzný dopyt môžete poslať e‑mailom, v dopytovom formulári alebo sa zastaviť v jednej z našich pobočiek.

Pre čo najpresnejšiu cenovú ponuku treba uviesť:

  • typ služby − preklad, tlmočenie
  • jazykovú kombináciu
  • súbory − ktoré chcete preložiť
  • termín − dokedy preklad potrebujete, resp. termín, kedy bude prebiehať tlmočenie
  • miesto konania, čas od − do (v prípade tlmočenia)
  • ďalšie špecifikácie alebo vaše požiadavky
  • e‑mail pre zaslanie cenovej ponuky a telefonický kontakt pre rýchle vybavenie prípadných otázok

Po prijatí vášho dopytu sa mu bude náš tím ihneď venovať a obratom vám pošle cenovú ponuku, príp. si vyžiada ďalšie informácie nevyhnutné pre vypracovanie cenovej ponuky.

Cenová ponuka závisí od požadovanej služby, jazykovej kombinácie, termínu a pod. Presná cena bude uvedená v cenovej ponuke, ktorú vám náš tím pošle na uvedený e‑mail.

Vyhotovenie

Vyhotovený preklad dostanete v termíne dohodnutom v cenovej ponuke. Sme flexibilní dohodnúť sa na termíne tak, aby maximálne splnil vaše požiadavky.

Typy tlmočenia závisia od jeho účelu (konferencia, rokovanie na úrade, svadba a pod.). V dopyte je preto nevyhnutné zadať účel, aby sme vám poslali ponuku podľa vašich požiadaviek.

Listiny, s ktorými bude súdne overený preklad zviazaný, sa líšia podľa požiadaviek inštitúcií, ktorá tieto dokumenty vyžadujú. Súdne overený preklad môže byť zviazaný s originálnym dokumentom, s bežnou kópiou, s notársky overenou kópiou a pod. Preto je najlepšie v príslušnej inštitúcii zistiť požiadavky na súdne overený preklad.

Sme schopní pracovať prakticky so všetkými typmi formátov zdrojových súborov, od bežných (Word, Excel, PowerPoint a pod.), grafických (InDesign, Adobe Illustrator a pod.) až po štruktúrované HTML súbory.

Ceny

Cena normostrany závisí od jazykovej kombinácie, termínu dodania a druhu prekladu (napr. bežný preklad, súdne overený preklad a pod.). Pre získanie presnej kalkulácie nás môžete kontaktovať e‑mailom, dopytovým formulárom alebo sa zastaviť v jednej z našich pobočiek.

Cena za slovo závisí od jazykovej kombinácie, množstva prekladaného textu a termínu doručenia. Pre získanie presnej kalkulácie nás môžete kontaktovať e‑mailom, dopytovým formulárom alebo sa zastaviť v jednej z našich pobočiek.

Cena za deň tlmočenia závisí od typu tlmočenia, jazykovej kombinácie, dĺžky tlmočenia, miesta tlmočenia. Pre získanie presnej kalkulácie nás môžete kontaktovať e‑mailom, dopytovým formulárom alebo sa zastaviť v jednej z našich pobočiek.

Slovník pojmov

Normostrana je 1800 znakov (podľa MS Word – 1800 znakov s medzerami).

Slovo, do ktorého je premietnutá miera zhody zdrojových slov. 

CAT je skratka z anglického Computer‑aided translation, resp. Computer‑assisted translation. V slovenčine sa používa označenie počítačom podporovaný preklad alebo preklad podporovaný počítačom. Softvér, ktorý pomáha prekladateľovi pri prekladaní pomocou Translation Memory (TM), ktorá obsahuje predtým preložené výrazy, čím sa zachová konzistencia naprieč prekladmi.

Preklad je prevod zdrojového jazykového obsahu do cieľového jazykového obsahu v písanej podobe, ktorý je určený na ďalšie spracovanie. Nejde o strojový preklad (pomocou Google Translate alebo DeepL a pod.), ale o preklad vyhotovený prekladateľom. Odporúčame, aby text pred ďalším použitím prešiel vhodnou korektúrou.

Preklad podľa zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch, ktorý vyhotovil prekladateľ (v jazyku zákona „tlmočník“) menovaný príslušným krajským súdom. Súdne overený preklad je neoddeliteľne spojený s originálom alebo s úradne overenou fotokópiou originálu prekladaného dokumentu, preto je výhradne v papierovej, nie v elektronickej podobe. Ak objednávateľ potrebuje súdne overený preklad listiny, listinu musí predložiť v origináli, alebo poskytnúť jej úradne overenú fotokópiu.

Preklad spĺňajúci podmienky EN ISO 17100. Prešiel jazykovou korektúrou, ktorú vyhotovil iný prekladateľ/korektor. Procesy a skúsenosti prekladateľov zodpovedajú požiadavkám normy.

Revízia textu z hľadiska gramatiky a základnej obsahovej stránky. Preskúmanie cieľového jazykového obsahu v porovnaní so zdrojovým jazykovým obsahom. Neoddeliteľná súčasť prekladu podľa ISO 17100. Bilingválna korektúra. Neobsahuje predtlačovú ani inú korektúru.

Preskúmanie cieľového jazykového obsahu z hľadiska vhodnej terminológie. Preskúmanie použitia špeciálnych výrazov pre príslušnú oblasť pri použití dodaného alebo objednaného terminologického slovníka, alebo odovzdaných referenčných textov. Podľa normy ISO 17100 má táto korektúra názov „lektorské posúdenie“.

Preskúmanie cieľového jazykového obsahu pred publikovaním textu. Bez tejto korektúry nemožno publikovať cieľový obsah.

Grafická úprava dokumentu. Formátovanie textu. S použitím špeciálnych (DTP) grafických programov, alebo bez nich.

  1. Simultánne: Tlmočník tlmočí obsah prejavu do cieľového jazyka počas prejavu rečníka pomocou tlmočníckej techniky. Tlmočníci sú v kabíne vždy dvaja, simultánni tlmočníci sa po polhodine striedajú. Bez kabínovej tlmočníckej techniky = šušotáž (tlmočenie šeptom), alebo pomocou šeptáka.
  2. Konzekutívne: Obsah prejavu sa tlmočí do cieľového jazyka až následne, počas páuz rečníka.

MÁME TISÍCE SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV,
STAŇTE SA JEDNÝM Z NICH