Kedy stačí súdny preklad a kedy je potrebná apostila alebo superlegalizácia?

Riešite situáciu, keď potrebujete predložiť úradnú listinu vydanú slovenským orgánom v zahraničí? V mnohých prípadoch vám bude stačiť súdny preklad s okrúhlou pečiatkou, môžete ale tiež prísť do styku s krajinou, kde sa vyžaduje apostila alebo superlegalizácia. Čo všetky tieto pojmy znamenajú, na aké krajiny sa vzťahujú a ako môžete získať úradne overený preklad? Všetky dôležité odpovede sme pre vás zhrnuli do tohto článku.

Keď nastane situácia, že budete musieť zahraničným úradom predložiť svoj rodný list, výpis z registra trestov, vysokoškolský diplom alebo živnostenský list, určite vás napadne, že je takú listinu potrebné preložiť. To je ale len začiatok cesty k uznaniu dokumentu v cudzej krajine. Ten je totiž nutné overiť, niekedy dokonca vyžaduje aj vyšší stupeň overenia, aby bola preukázaná jeho pravosť. Existujú tri spôsoby prekladu a overenia úradných listín v zahraničí – súdny preklad s okrúhlou pečiatkou, súdny preklad s apostilou alebo súdny preklad, pri ktorom je potrebná superlegalizácia.

Súdny preklad s doložkou a okrúhlou pečiatkou

Úradný (súdny) preklad vykonáva profesionálny súdny prekladateľ, ktorého menuje Ministerstvo spravodlivosti SR. Svojou doložkou a okrúhlou pečiatkou potvrdzuje, že originál dokumentu alebo jeho notársky overená kópia je presným prekladom. Preklad dokumentov tohto typu postačuje v krajinách, s ktorými má Slovenská republika dohodnutú bilaterálnu zmluvu o oslobodení od overovania pravosti dokumentov. V krajinách EÚ, s ktorými táto zmluva dohodnutá nie je, sú niektoré listiny zbavené požiadavky vyššieho stupňa overenia na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/1191 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na prekladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012, ktoré vstúpilo do platnosti 16. februára 2019. Patrí medzi ne napr. rodný a úmrtný list, sobášny list, dokumenty spojené s rodičovstvom, čistý register trestov a i.

Krajiny, s ktorými má Slovensko bilaterálnu zmluvu

Belgické kráľovstvo, Bulharská republika, Cyperská republika, Česká republika, Dánske kráľovstvo, Estónska republika, Fínska republika, Francúzska republika, Grécka republika, Holandské kráľovstvo, Írska republika, Litovská republika, Lotyšská republika, Luxemburské veľkovojvodstvo, Maďarská republika, Maltská republika, Nemecká spolková republika, Poľská republika, Portugalská republika, Rakúska republika, Rumunská republika, Slovinská republika, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Španielske kráľovstvo, Švédske kráľovstvo, Talianska republika

Apostila a súdny preklad

Druhým spôsobom overenia dokumentu pre zahraničné účely je tzv. apostila, ktorá je vyšším stupňom než klasický súdny preklad s pečiatkou prekladateľa. Je nevyhnutné ju zaobstarať na listiny, ktoré potrebujete predložiť v štátoch, s ktorými Slovensko nemá medzinárodnú bilaterálnu zmluvu a zároveň sú zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z dňa 5. októbra 1961. Zoznam týchto krajín nájdete tu.

Kde vybaviť a získať apostilnú doložku?

Apostilnú doložku u nás vydáva v závislosti od typu dokumentu okresný úrad, krajský súd, Ministerstvo školstva, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo obrany SR.

TIP: Potrebujete legalizáciu dokumentu vydaného v zahraničí, ktorý budete predkladať slovenským úradom? Informácie o príslušných orgánoch daného štátu, ktoré apostilnú doložku vydávajú, vám poskytne slovenská ambasáda v danej krajine.


Keď je potrebná superlegalizácia dokumentov

V prípade, že listinu vydanú na Slovensku budete chcieť použiť v krajine, ktorá nepatrí medzi členské štáty Haagskeho dohovoru, je potrebné, aby bola táto listina ako poslednou štátnou inštitúciou osvedčená na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Tento postup sa nazýva legalizácia. Nakoniec sa listina predloží k superlegalizácii na veľvyslanectve štátu, v ktorom budete listinu predkladať.

MÁME TISÍCE SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV,
STAŇTE SA JEDNÝM Z NICH

Naši zákazníci