Nastala doba strojových prekladov?

Strojové preklady sú medzi nami už dlhé roky. Do širšieho povedomia sa ale dostali až v poslednej dobe, a to hlavne vďaka zlepšujúcej sa kvalite preloženého textu. Posunuli sa do ďalšej vývojovej fázy – bývalé štatistické (SMT – Statistic Machine Translation) modely sú nahrádzané neurálnymi (NMT – Neural Machine Translation). Jednoducho povedané – strojové prekladače sa začali učiť. Nielen z dát, ktoré im poskytneme, ale aj zo svojich vlastných chýb. Tento na prvý pohľad malý krôčik ale znamená veľký krok pre výslednú kvalitu preloženého textu. Stále však platí, že strojové preklady ľudský preklad nenahradia. Neznamená to teda koniec prekladateľov ani prekladateľských agentúr! Len sa práca s prekladmi mení, respektíve služby spojené s prekladmi.

Rôzne typy strojových prekladačov

Prekladateľská spoločnosť Aspena používa pre zákazníkov, ktorí majú o strojový preklad záujem, dva hlavné strojové prekladače – DeepL a Google Cloud Translate. Každý je vhodný na niečo iné – DeepL oproti Google síce ponúka obmedzený počet jazykov, je pomalší, ale často vykazuje lepšiu kvalitu výsledného prekladu. Medzi ďalšie prekladače, s ktorými pracuje Aspena, patrí KantanMT, Omniscien, Amazon MT a Tilde MT.

Tu sa dostávame k základnej otázke – kedy a ako použiť strojový preklad?

Ako už bolo povedané, ľudský preklad sa strojovým nahradiť nedá. Sú ale prípady, keď môže byť použitie strojového prekladu vhodné – napr. pre interné oboznámenie sa s textom v inom jazyku alebo na testovanie viacjazyčného prostredia pri písaní softvéru alebo aplikácie.

Pozrime sa na základný preklad. Ten je definovaný ako prevod z jedného prirodzeného jazyka do druhého, a to pri zachovaní významu. Po preklade ľudským prekladateľom budete mať text, ktorého zmyslu budete rozumieť bez akejkoľvek znalosti zdrojového jazyka.

Aký je výstup zo strojového prekladu?

Pri použití strojového prekladu budete mať text, ktorý sa dá zjednodušene popísať takto:

  • veľkej časti budete rozumieť tiež (ako veľkej, záleží na použitom prekladači, jazykovej kombinácii, zdrojovom texte, miere vytrénovania prekladača a pod.),
  • časť textu bude zrozumiteľná skôr pre toho, kto pozná zdrojový jazyk (odhadne, ako to stroj „myslel“, keď text preložil),
  • časť textu ale nemusí dávať žiadny zmysel.

Nie je to tak dávno, keď nezrozumiteľné (až nezmyselné) časti po strojovom preklade boli v rádoch desiatok percent z celkového objemu textu. To sa rýchlo mení, a to práve vďaka využitiu neurónových sietí a hlbokého učenia (deep learning). Je však nebezpečné spoliehať sa na to, že strojovo preložené dokumenty zaistia 100 % zrozumiteľnosť.

Riešenie prekladu post-editingom

Strojové preklady bez ďalších úprav nie sú vhodné na akúkoľvek publikáciu. Tú zaistí až ďalší krok so zapojením ľudského prekladateľa; a tým je post-editing (MTPE – Machine Translation Post-Editing).

Prekladateľská spoločnosť Aspena ponúka svojim klientom dve možnosti post-editingu:

  • Light Post-Editing – revízia textu ľudským prekladateľom, ktorej cieľom je zaistiť len najnutnejšie opravy textu tak, aby výsledok bol ako celok zrozumiteľný pre koncového používateľa – nezaoberá sa štylistikou, nerieši preferenčné zmeny. Účelom nie je zaistiť preklad, ktorý je porovnateľný s ľudským prekladom. Z veľkej časti sa používa pre urgentné interné preklady.
  • Full Post-Editing – hlbšia revízia textu, ktorej cieľom je dosiahnuť kvalitu porovnateľnú s ľudským prekladom. To môže vo výsledku znamenať aj to, že niektoré časti prekladateľ preloží znovu a strojovo preložený text ignoruje.

Strojový preklad nenahradí ľudský preklad, ale môže sa vhodne kombinovať

Z pohľadu Aspeny je strojový preklad len jednou zo služieb v portfóliu – nie je to náhrada klasického prekladu. Je dôležité si uvedomiť, že nie všetky dokumenty sú vhodné pre strojový preklad. Ide najmä o dokumenty, ktoré obsahujú kreatívne texty, špecifický štýl vyjadrovania (irónia, vtipy, básnické obraty a pod.). Naopak, napríklad technické, stereotypné, štandardizované texty vhodné sú. Stojí za zmienku, že aj z pôvodne nevhodného textu pre strojový preklad sa môže stať kvalitne preložený text. Záleží na vhodne zvolenej kombinácii strojového prekladača a ľudského prekladateľa.

Aj strojové prekladače majú svoje obmedzenia

Nemenej dôležitou vecou na zamyslenie je to, či si strojový preklad má zákazník vypracovať sám alebo zadať prekladateľskej agentúre.

DeepL aj Google ponúkajú preklady formou kopírovania textov do webového rozhrania a následného skopírovania späť do dokumentu. To môže byť prácne, zdĺhavé a nie je zachované formátovanie. DeepL na rozdiel od Googlu ponúka aj preklady celých súborov (v súčasnej dobe len MS Word a PowerPoint), ale v rámci variantu zdarma je obmedzený počet a veľkosť dokumentov (3 dokumenty mesačne). Aj v prípade platených verzií je počet dokumentov a objem obmedzený.

Pre poriadok je potrebné uviesť, že Google ponúka preklady základných dokumentov v prostredí ich webovej aplikácie Google Docs. DeepL tiež ponúka desktopovú aplikáciu pre Windows a Mac, ktorá prácu čiastočne zjednodušuje, ale stále má svoje limity.

Zverte aj strojový preklad odborníkom!

Čo mám ale robiť, keď nechcem byť limitovaný veľkosťou a druhom zdrojového súboru? Keď potrebujem preložiť webové stránky, položky v softvérovom kóde, databázové súbory alebo zložité grafické tlačoviny vytvorené v inDesigne? A ešte konkrétnejšie – čo keď potrebujem preložiť napríklad e-shop, ktorý má niekoľko miliónov slov?

Tu vstupuje na pomyselné javisko Aspena ako prekladateľská spoločnosť. Pre zákazníkov, ktorí požadujú strojový preklad, je to v procese spracovania v Aspene len prvý krok v rámci štandardného workflow. Aspena nie je obmedzená veľkosťou súborov, počtom dokumentov ani zdrojovým formátom.

Okrem štandardných formátov, ako je MS Word, Excel, PowerPoint a podobne, zabezpečí Aspena preklady napríklad týchto formátov:

  • súbory xml, resx, po, json, csv, ...
  • webové html a php súbory...
  • grafické podklady vytvorené v inDesigne, Illustratori, FrameMakeri, AutoCADe...
  • textové súbory txt, inf, ini, reg...
  • a ďalšie

Veľkou výhodou v prekladateľskej spoločnosti je prepojenie strojových prekladačov a CAT nástrojov (CAT – Computer Assisted Translation). To je softvérové prostredie na spracovanie prekladov s pomocou prekladových pamätí a terminologických slovníkov, ktoré sú individuálne pre každého zákazníka. Pozor ale na často mylnú predstavu o tom, čo vlastne CAT nástroj je – nie je to strojový preklad, je to len prostredie, v ktorom pracujú profesionálni prekladatelia.

Spojenie CAT nástroja a strojového prekladača je pre klientov Aspeny vždy výhodnejšie než prostý preklad cez webové rozhranie alebo aplikáciu DeepL, Googlu alebo ďalších enginov (prekladačov). Prekladové pamäte a terminologické slovníky zabezpečia lepšiu konzistenciu a presnejšie preklady.

V prekladateľskej spoločnosti tiež niektoré prekladače „trénujú“ na základe dát zákazníka (väčšinou použitím už skôr vypracovaných prekladov). V súčasnej dobe DeepL trénovanie neumožňuje, ale Google a ďalšie nástroje áno.

Vyznať sa v škále možností

Je veľmi pravdepodobné, že akýkoľvek variant strojového prekladu bude zahŕňať spoluprácu s ľudským prekladateľom – či už Light alebo Full Post-Editing, alebo kombináciu jazykovej, odbornej a predtlačovej korektúry. Možností a kombinácií je mnoho, záleží vždy na tom, čo od prekladu očakávate a potrebujete.

Teraz už zostáva len jediné – navštíviť niektorú z našich pobočiek, napísať nám e-mail, vyplniť dopytový formulár alebo nám zavolať a odborníci Vám radi poradia s výberom najvhodnejšieho spôsobu spracovania prekladov, a to buď s využitím strojového prekladu, alebo štandardným spôsobom ľudským prekladateľom.

MÁME TISÍCE SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV,
STAŇTE SA JEDNÝM Z NICH

Naši zákazníci