Informovanosť dodávateľ

Informovanosť pre DODÁVATEĽOV podľa čl. 13 a 14 nariadenia GDPR

V súlade s čl. 13 a 14 nariadenia GDPR a na základe príslušného ustanovenia Zásad spracovania a ochrany osobných údajov (https://www.aspena.sk/Ochrana‑sukromia/) spoločnosť Aspena, s.r.o., IČO: 358 45 040, so sídlom Bratislava, Trnavská cesta 5, PSČ 831 04, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 27496/B, ako správca osobných údajov (ďalej „Spoločnosť“), informuje dodávateľov, ktorí ponúkajú alebo poskytujú Spoločnosti tovar a služby (ďalej tiež „Dodávateľ“), o spracovaní osobných údajov:


1.   Názov a kontaktné údaje Spoločnosti

Aspena, s.r.o., IČO: 358 45 040, so sídlom Bratislava, Trnavská cesta 5, PSČ 831 04, e‑mail:gdpr@aspena.sk. 


2.   Osoba poverená ochranou osobných údajov

Spoločnosť nie je povinná mať osobu poverenú ochranou osobných údajov.


3.   Účely a právny základ spracovania osobných údajov

 • Spoločnosť získava osobné údaje od Dodávateľa prostredníctvom e‑mailu alebo formulára na internetových stránkach spoločnosti.
 • Získané osobné údaje Dodávateľa Spoločnosť spracúva automatizovane aj manuálne.
 • Za Dodávateľa, ktorého osobné údaje sú Spoločnosťou spracúvané v súlade s nariadením GDPR, môže byť považovaná fyzická osoba:

     a)       ponúkajúca alebo poskytujúca Spoločnosti prekladateľské a tlmočnícke služby (ďalej „Zhotoviteľ“),

     b)      iná podnikajúca fyzická osoba (ďalej „Ostatný dodávateľ“) alebo

     c)      fyzická osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby dodávateľa ad a) alebo ad b) (ďalej „Ostatný dodávateľ“).


3.1   Zhotoviteľ – účely a právny základ spracovania

Osobné údaje Zhotoviteľa spracúva Spoločnosť v súlade s nariadením GDPR na nasledujúce účely, pričom postupuje na základe a v rámci nižšie uvedených právnych titulov na spracovanie osobných údajov:

 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Zhotoviteľ – najmä identifikácia a kontaktovanie Zhotoviteľa, podmienky plnenia zmluvy, informácie nutné pre zmenu obsahu zmluvy, práva a povinnosti zo zodpovednosti za chyby (právny titul podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR),
 • plnenie právnych povinností vzťahujúcich sa na Spoločnosť, ktorá je účtovnou jednotkou a daňovým subjektom, a z tohto dôvodu uchováva dokumenty a účtovné doklady, ktoré môžu obsahovať osobné údaje Zhotoviteľa; ďalej tiež plnenie právnych povinností Spoločnosti v rámci zodpovednosti za chyby (čl. 6 písm. c) nariadenia GDPR).
 • naplnenie oprávnených záujmov Spoločnosti – najmä súdne či mimosúdne vymáhanie pohľadávok za Zhotoviteľom, zasielanie newsletteru Zhotoviteľovi, hodnotenie poskytovaných služieb Zhotoviteľa, nadväzujúci dopyt po službách Zhotoviteľa (čl. 6 písm. f) nariadenia GDPR).


3.2   Ostatný dodávateľ – účely a právny základ spracovania

Osobné údaje Ostatného dodávateľa spracúva Spoločnosť v súlade s nariadením GDPR na nasledujúce účely, pričom postupuje na základe a v rámci nižšie uvedených právnych titulov na spracovanie osobných údajov:

 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Ostatný dodávateľ – najmä identifikácia a kontaktovanie Ostatného dodávateľa, podmienky plnenia zmluvy, informácie nutné pre zmenu obsahu zmluvy, práva a povinnosti zo zodpovednosti za chyby (právny titul podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR).
 • plnenie právnych povinností vzťahujúcich sa na Spoločnosť, ktorá je účtovnou jednotkou a daňovým subjektom, a z tohto dôvodu uchováva dokumenty a účtovné doklady, ktoré môžu obsahovať osobné údaje Ostatného dodávateľa (čl. 6 písm. c) nariadenia GDPR).
 • naplnenie oprávnených záujmov Spoločnosti – najmä súdne či mimosúdne vymáhanie pohľadávok za Ostatným dodávateľom, hodnotenie poskytovaných služieb Ostatného dodávateľa, nadväzujúci dopyt po službách Ostatného dodávateľa (čl. 6 písm. f) nariadenia GDPR).


4.   Oprávnené záujmy Spoločnosti

Spoločnosť využíva najmä nasledujúce oprávnené záujmy v oblasti spracovania osobných údajov:

 • vzdelávanie – zasielanie newsletteru Zhotoviteľovi na účel informovanosti a zvyšovania kvalifikácie,
 • vymáhanie pohľadávok – súdne či mimosúdne vymáhanie prípadných pohľadávok za Dodávateľom,
 • hodnotenie poskytovaných služieb Dodávateľa – vhodné nastavenie priority Zhotoviteľa, hodnotenie Dodávateľa na účel ochrany majetku Spoločnosti,
 • nadväzujúci dopyt po službách Dodávateľa.


5.   Príjemcovia osobných údajov

Spoločnosť si vyhradzuje právo sprístupniť osobné údaje Dodávateľa zamestnancom Spoločnosti, ak je to nevyhnutné pre plnenie ich pracovných povinností, a ďalej spracovateľom, s ktorými má Spoločnosť uzavretú zmluvu o spracovaní osobných údajov (napr. pre účtovné, IT a marketingové služby), a prípadne ďalším osobám a inštitúciám v súlade s právnymi predpismi, najmä štátnym orgánom a iným orgánom verejnej správy na základe zákonnej povinnosti poskytnúť osobné údaje.


6.   Odovzdanie osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Spoločnosť nemá v úmysle odovzdávať osobné údaje do tretej krajiny mimo EÚ alebo medzinárodnej organizácii.


7.   Doba uloženia osobných údajov

Osobné údaje Dodávateľa budú Spoločnosťou uchované po dobu trvania zmluvy s Dodávateľom alebo po dobu 10 rokov od zavedenia osobných údajov Dodávateľa do IS Spoločnosti. Po ukončení trvania zmluvy s Dodávateľom budú osobné údaje Dodávateľa ďalej uchovávané pre splnenie právnych povinností podľa príslušných zákonov (najmä v oblasti účtovnej a daňovej) a súčasne po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvy na účel realizácie vyššie uvedených oprávnených záujmov Spoločnosti.


8.   Práva Dodávateľa k spracúvaných osobným údajom

Dodávateľ môže u Spoločnosti uplatniť nasledujúce práva vo vzťahu k svojim osobným údajom, a to formou e‑mailu na adresu gdpr@aspena.sk:

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu,
 • právo na výmaz,
 • právo na obmedzenie spracovania po určitú dobu,
 • právo na prenositeľnosť,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu z dôvodu oprávneného záujmu.


9.   Právo odvolať súhlas

Ak je spracovanie osobných údajov založené na súhlase, môže Dodávateľ tento súhlas kedykoľvek odvolať e‑mailom na adresu gdpr@aspena.sk


10.   Právo podať sťažnosť

Dodávateľ má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov došlo k porušeniu nariadenia GDPR.


11.   Zákonná/zmluvná požiadavka poskytnúť osobné údaje

Poskytnutie osobných údajov Dodávateľa je primárne zmluvnou požiadavkou. Dôsledkom neposkytnutia osobných údajov Dodávateľom je neuzavretie zmluvy.


12.   Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Osobné údaje Dodávateľa nie sú predmetom automatizovaného rozhodovania ani profilovania.