Informovanosť uchádzač

Informovanosť pre UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE podľa čl. 13 a 14 nariadenia GDPR

V súlade s čl. 13 a 14 nariadenia GDPR a na základe príslušného ustanovenia Zásad spracovania a ochrany osobných údajov (https://www.aspena.sk/Ochrana‑soukromi/) spoločnosť Aspena, s.r.o., IČO: 358 45 040, so sídlom Bratislava, Trnavská cesta 5, PSČ 831 04, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 27496/B, ako správca osobných údajov (ďalej Spoločnosť), informuje uchádzača o zamestnanie v Spoločnosti (ďalej tiež Uchádzač), o spracovaní osobných údajov:

 

1.   Názov a kontaktné údaje Spoločnosti

Aspena, s.r.o., IČO: 358 45 040, so sídlom Bratislava, Trnavská cesta 5, PSČ 831 04, e‑mail:
gdpr@aspena.cz.


2.   Osoba poverená ochranou osobných údajov

Spoločnosť nie je povinná mať osobu poverenú ochranou osobných údajov.

 

3.   Účely a právny základ spracovania osobných údajov

 • Spoločnosť získava osobné údaje od Uchádzača prostredníctvom e‑mailu alebo formulára na internetových stránkach Spoločnosti, ďalej tiež prostredníctvom personálnej agentúry, ktorá je správcom alebo spracovateľom osobných údajov týchto Uchádzačov podľa zmluvy o spracovaní osobných údajov uzavretej so Spoločnosťou v súlade s nariadením GDPR.
 • Získané osobné údaje Uchádzača Spoločnosť spracúva automatizovane aj manuálne.
 • Osobné údaje Uchádzača spracúva Spoločnosť v súlade s nariadením GDPR na účel realizácie výberového konania na voľné pracovné miesto v rámci Spoločnosti, pričom postupuje na základe a v rámci nasledujúcich právnych titulov na spracovanie osobných údajov:
 • realizácia predzmluvných dohovorov, resp. uskutočnenie opatrení prijatých pred uzavretím pracovnej zmluvy na návrh Uchádzača (právny titul podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR) – ak má Spoločnosť v úmysle prijať nového zamestnanca na základe výberového konania, bude v jeho priebehu spracúvať osobné údaje Uchádzačov na základe ich iniciatívy v podobe podanej prihlášky do výberového konania;
 • súhlas Uchádzača v priebehu výberového konania (právny titul podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR) – ak má v rámci výberového konania s ohľadom na povahu obsadzovaného pracovného miesta dôjsť k spracovaniu osobitných osobných údajov (napr. údaje o zdravotnom stave, výpis z registra trestov), alebo ak má byť vyhotovená kópia dokladu totožnosti Uchádzača, je nutné získať písomný súhlas Uchádzača so spracovaním osobných údajov na tento účel. Súhlas Uchádzača bude potrebný aj pre prípadné znovuzaradenie do existujúceho výberového konania, ak pracovná zmluva s úspešným Uchádzačom nebola uzavretá;
 • súhlas Uchádzača s ďalším spracovaním osobných údajov (právny titul podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR) – po ukončení výberového konania si Spoločnosť na základe písomného súhlasu Uchádzača uchová poskytnuté osobné údaje na obmedzenú dobu na účel prípadného oslovenia s ponukou účasti v budúcich výberových konaniach na obsadenie voľných pracovných miest v Spoločnosti.


4.   Príjemcovia osobných údajov

Spoločnosť si vyhradzuje právo sprístupniť osobné údaje Uchádzača zamestnancom Spoločnosti, ak je to nevyhnutné pre plnenie ich pracovných povinností, a tiež spracovateľom, s ktorými má Spoločnosť uzavretú zmluvu o spracovaní osobných údajov (napr. IT a personálne služby), a prípadne ďalším osobám a inštitúciám v súlade s právnymi predpismi, najmä štátnym orgánom a iným orgánom verejnej správy na základe zákonnej povinnosti poskytnúť osobné údaje.

 

5.   Odovzdanie osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Spoločnosť nemá v úmysle odovzdávať osobné údaje do tretej krajiny mimo EÚ alebo medzinárodnej organizácii.

 

6.   Doba uloženia osobných údajov

Osobné údaje Uchádzača budú Spoločnosťou uchované po dobu trvania výberového konania na dané pracovné miesto, potom na základe súhlasu po dobu 6 mesiacov od ukončenia výberového konania.

 

7.   Práva Uchádzača k spracúvaným osobným údajom

Uchádzač môže u Spoločnosti uplatniť nasledujúce práva vo vzťahu k svojim osobným údajom, a to formou e‑mailu na adresu gdpr@aspena.cz:

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu,
 • právo na výmaz,
 • právo na obmedzenie spracovania po určitú dobu,
 • právo na prenositeľnosť,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu z dôvodu oprávneného záujmu.


8.   Právo odvolať súhlas

Ak je spracovanie osobných údajov založené na súhlase, môže Uchádzač tento súhlas kedykoľvek odvolať e‑mailom na adresu gdpr@aspena.cz.


9.   Právo podať sťažnosť

Uchádzač má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov došlo k porušeniu nariadenia GDPR.

 

10.   Zákonná/zmluvná požiadavka poskytnúť osobné údaje

Poskytnutie osobných údajov Uchádzača je primárne zmluvnou požiadavkou a tiež je založené na udelení súhlasu so spracovaním osobných údajov. Dôsledkom neposkytnutia osobných údajov Uchádzačom alebo neudelenie súhlasu so spracovaním môže byť vylúčenie Uchádzača z výberového konania.

 

11.   Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Osobné údaje Uchádzača nie sú predmetom automatizovaného rozhodovania ani profilovania.