ASPENA je spoločnosťou s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti prekladov a tlmočenia. Zásadou spoločnosti je poskytnúť komplexnú službu, a tak vyhovieť požiadavkám zákazníka v tomto odbore.

Politikou spoločnosti je kvalifikovane a neustále uspokojovať stále narastajúce požiadavky zákazníka na najvyššej odbornej úrovni.

Neustále zlepšovanie a rozvoj zabezpečujeme dodržiavaním nasledujúcich zásad:

    • Záväzok spoločnosti

Systém manažmentu kvality napomáha systematické a efektívne riadenie činnosti vo všetkých oblastiach. Výsledkom tohto riadenia je kvalitná a konkurencieschopná služba. Uplatňovanie, udržiavanie a neustále zlepšovanie manažmentu kvality slúži na uspokojovanie potrieb a požiadaviek nielen našich zákazníkov, ale aj našich zamestnancov a dodávateľov.

    • Zameranie sa na zákazníka

Požiadavky a spokojnosť zákazníka sú rozhodujúcim kritériom, ktoré určuje kvalitu našich služieb.  Zásadou našej spoločnosti je poskytovať zákazníkom maximálny priestor pre vyjadrenie ich potrieb, požiadaviek a očakávaní. Spoločnosť sa zaväzuje neustále sledovať vývoj trhu a prispôsobovať svoje činnosti jeho požiadavkám.

    • Vedenie a riadenie zamestnancov

Spoločnosť neustále riadi vzdelávanie všetkých zamestnancov, hlavne v oblastiach cudzích jazykov, výpočtovej techniky a kvality. Kladieme dôraz na spätnú väzbu fungovania motivačného a vzdelávacieho systému. Presné vymedzenie zodpovedností a právomocí a riadený, prehľadný a efektívny tok informácií tvoria spolu nevyhnutné zázemie pre kvalitnú prácu zamestnancov a možnosť prispievať k zlepšovaniu kvality.

    • Výber a hodnotenie dodávateľov

Systém výberu dodávateľov je založený na ich pravidelnom testovaní, pričom pre vyhodnocovanie je stanovených viacero kategórií. Dodávateľov hodnotíme priebežne v pravidelných intervaloch tak, aby výsledky testovania odrážali aktuálne informácie o vlastnostiach dodávateľa. Hodnotenie dodávateľov vychádza z profesijných odborných požiadaviek a zároveň z potrieb a požiadaviek zákazníkov.

    • Zvyšovanie prosperity a stability spoločnosti

Spoločnosť dbá o to, aby zdokonaľovanie interných procesov a systematické vedenie viedli k finančnému rozvoju. Zásada je byť ziskovou spoločnosťou, a tak vytvárať prostriedky na získavanie nových zákazníkov a zvyšovanie obchodného potenciálu.