Ako súdne preklady sa zvyčajne spracúvajú:

  • výpisy z registra trestov,
  • výpisy z obchodného registra,
  • doklady o vzdelaní,
  • splnomocnenia,
  • notárske overenia a zápisy,
  • súdne rozhodnutia,
  • rodné, sobášne a úmrtné listy,
  • dokumenty slúžiace na komunikáciu so zahraničnými úradmi a inštitúciami,
  • technické preukazy a podobne.

Súdny preklad sa spravidla skladá z úvodnej časti, na ktorej je uvedené, z ktorého alebo do ktorého jazyka je preklad vyhotovený, z originálu (poprípade z notársky overenej kópie), zo samotného prekladu a z doložky prekladateľa v jazyku, do ktorého je text preložený.

Notárske overenie Vašich dokumentov zabezpečujeme v rámci poskytovanej služby.