Norma ISO stanovuje, ktoré činnosti musí spoločnosť realizovať a aké zdroje (ľudské zdroje, informácie, financie, infraštruktúra) musí zabezpečiť, aby vznikol systém, ktorý riadi všetky aspekty prispievajúce ku kvalite služieb.

Systém riadenia kvality podlieha neustálemu zlepšovaniu podľa požiadaviek zákazníkov, ekonomického, politického, technického, technologického a iného vývoja v okolí spoločnosti. Je prispôsobovaný všetkým efektívnym zmenám, ktoré v spoločnosti vznikajú.

Získaním certifikátu systému manažmentu kvality od spoločnosti DET NORSKE VERITAS na jar v roku 2002 sme preukázali splnenie požiadaviek normy ISO. Dodržiavanie tejto normy sa overuje pravidelnými internými auditmi a každoročným periodickým auditom. Každoročne v súlade s interne stanovenou politikou akosti sa zaväzujeme plniť čiastkové  ciele kvality.

Pri zostavovaní cieľov sa orientujeme hlavne na:

  • starostlivosť o zákazníka,
  • zníženie nezhodovosti a minimalizáciu chybného produktu a procesu,
  • zvyšovanie odbornej spôsobilosti a motivácie zamestnancov,
  • zvyšovanie kvality systému výberu prekladateľov a tlmočníkov,
  • sprísňovanie pravidiel testovania a hodnotenia dodávateľov,
  • modernizáciu informačných technológií,
  • prezentáciu spoločnosti.

Certifikát ISO 9001