Vaše zákazky riadia a koordinujú zamestnanci obchodného oddelenia, ktorí majú na starosti prijatie a bezchybné spracovanie vašich požiadaviek a dohliadajú na úspešné ukončenie zákaziek.

Pri rozsiahlejších alebo expresných projektoch je vybratý skúsený projektový manažér alebo viac projektových manažérov, ktorí daný projekt naplánujú a riadia, dbajú na zabezpečenie konzistentnej terminológie prekladu, kontrolujú kvalitu práce, dodržiavanie harmonogramu a rozpočtu projektu a informujú zákazníka o priebehu zákazky.

Projektový manažér na základe vašich požiadaviek zostaví pracovný tím, ktorý tvoria:

  • špičkový jazykový odborník – prekladateľ, tlmočník,
  • špecialista – konzultant v danom odbore,
  • technický poradca – IT oddelenie,
  • pracovník pre DTP,
  • jazykový korektor,
  • tester,
  • kontrolór.

V prípade potreby pracuje realizačný tím aj 24 hodín denne, dovtedy, kým nie je celý projekt ukončený.